Zendingsopdracht

De gemeente weet zich geroepen om God en de naaste lief te hebben. Die liefde komt onder meer tot uitdrukking in gehoorzaamheid aan Gods opdracht om door de kracht van de Heilige Geest het evangelie van Jezus Christus in woord en daad uit te dragen in binnenland, buitenland en het beloofde land. Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. (Matt. 28 :19,20)

 

De plaatselijke gemeente als basis voor zending

De zendingsopdracht loopt als een rode draad door de gehele Bijbel. De Here Jezus belooft dat Hij Zijn gemeente zal bouwen. We geloven dat de plaatselijke gemeente de basis is van waaruit de zendingsopdracht moet worden uitgevoerd. In het Nieuwe Testament zien we dat mensen vanuit de gemeente worden afgezonderd voor de zendingsdienst zoals in de gemeente in Antiochië.

En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. (Handelingen 13:12)

 

Missionaire gaven van de gemeente

In de prediking en onderwijs worden mensen aangemoedigd om zich voor de zending beschikbaar te stellen. We gaan ervan uit dat God in de plaatselijke gemeente mensen overeenkomstig hun gaven roept voor de zending. We hebben het verlangen om mannen en vrouwen uit te zenden, die vanuit de liefde van Christus op het zendingsveld willen wonen en werken en die een positieve en actieve betrokkenheid hebben bij de gemeente. Dient elkander, een ieder naar de genadegave die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods. Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand laat het zijn uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen. (1 Petrus 4:10 en 11) 

 

Zendingswerkgroep en thuisfrontcommissies

De uitvoering van de zendingsopdracht wordt gecoördineerd door de zendingswerkgroep. Dit doet zij door de praktische uitvoering van het zendingsbeleid en door de gemeente toe te rusten, te motiveren en te stimuleren tot haar missionaire taak. De zendingswerkgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de raad. Het beleid van de zendingswerkgroep vindt u in dit document.

Voor elke uitgezonden zendeling of zendingsechtpaar wordt een thuisfrontcommissie gevormd, die het directe contact onderhouden en ook helpen bij de fondsenwerving. Via een contactpersoon in de zendingswerkgroep vindt de afstemming plaats tussen deze werkgroep en de thuisfrontcommissie. 

Schuiven naar boven