Toelichting

 

Toelichting

 

Ook met Hemelvaart en Pinksteren kunnen we als gemeente nog niet fysiek bij elkaar komen. Over onze samenkomsten in de komende tijd leest u hieronder meer. Eerst willen we door middel van een korte overdenking stilstaan bij de feesten van Hemelvaart en Pinksteren.

 

Hemelvaart en Pinksteren – volkomen blijdschap

En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Lucas 24:52

 

Deze woorden lezen we nadat de apostelen de Heere Jezus hadden zien opgenomen worden in de hemel. De vraag zou zich misschien kunnen voordoen waarom ze zo blij waren. Hij was immers van hen heengegaan. Zouden ze niet eerder verdrietig zijn dat ze Hem niet meer zagen? Immers, uit Johannes 16:6 blijkt dat de discipelen bedroefd waren toen Jezus hen zei dat Hij heen zou gaan naar de Vader. Het tegenovergestelde is nu waar: grote blijdschap. Waarom en wat betekent dat voor ons?

 

Waarom grote blijdschap? In Handelingen 1:3 staat beschreven dat Jezus, nadat Hij geleden heeft, Zichzelf veertig dagen lang levend aan de apostelen heeft vertoond en met hen sprak over de dingen van het Koninkrijk van God. In Lucas 24 lezen we dat Hij in die tijd heeft uitgelegd dat alles wat over Hem in de Schriften geschreven was vervuld moest worden. Ook lezen we dat Hij hun verstand opende, zodat zij het konden begrijpen. Hij heeft toen eveneens gewezen op de belofte van de Vader dat zij met de Heilige Geest gedoopt zouden worden. De apostelen begrepen dus dat Jezus heen moest gaan en zij wisten dat zij daarna met de kracht van Heilige Geest bekleed zouden worden. Ze begrepen dat het zó vervuld moest worden en het gebeurde voor hun ogen. En ze mochten de zegen van de Heer met zich meedragen: Jezus verwijderde zich immers van hen terwijl Hij hen zegende. Om al deze dingen ervoeren zij grote blijdschap en waren zij vol verwachting.

 

Zo hebben ook wij in deze tijd van Hemelvaart en Pinksteren redenen om blij te zijn, om deze feesten in grote blijdschap en dankbaarheid te vieren. Wij hebben immers ook de Heilige Geest ontvangen. En de Heere Jezus is nu weliswaar in de hemel, maar Hij is tegelijkertijd niet ver weg van ons, maar heel dichtbij. Hij zorgt voor ons. 1 Johannes 3:24 zegt het zo: En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.  Nog een reden tot blijdschap: wij hebben gemeenschap met elkaar en met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus, staat er in de eerste brief van de apostel Johannes (1 Johannes 1:3). Hij voegt eraan toe: En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. (1 Johannes 1:4)

 

We wensen elkaar van harte volkomen blijdschap toe, een blijdschap die alles te boven gaat, die ook uitgaat boven de moeitevolle omstandigheden die er voor ons kunnen zijn. Zoals God ons heeft liefgehad hebben we ook elkaar lief.

 

Samenkomsten in verband met corona

Het kabinet heeft op 6 mei jl. gemeld dat per 1 juli samenkomsten met meer dan 30, maar maximaal honderd mensen mogelijk zijn. Dit onder het voorbehoud:  ‘Als het kan’. Dit geldt ook voor kerkelijke bijeenkomsten. Nog steeds gelden dan de basisregels, waaronder anderhalve meter afstand houden. Vanuit de gemeente zijn verlangens genoteerd om weer fysiek bij elkaar te komen, ook al was het maar in een kleine groep. Medewerkers van JijDaar! hebben toegezegd dat zij ons in ieder geval nog tot de zomer ondersteuning kunnen geven bij de huidige livestream. De raad heeft een werkgroep geformeerd die onderzoekt wat wel of niet mogelijk is.

 

Ook in de maand juni komen we niet fysiek bij elkaar in de kringen, in de bijbelkring Israël en voor de zondagsgebedsavond voor de vervolgde kerk. Zoals eerder bericht gaat ook de op 14 juni geplande doopdienst niet door.

 

De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 15:13.

 

Met broederlijke groeten,

namens de raad,

 

Albert Wegen

 

 

Maatregelen coronavirus 

Voorlopig geen bijeenkomsten in de Binder

 Toelichting