Huwelijk

In de baptistengemeente De Wijnrank zien we op grond van de Bijbel het huwelijk als de unieke en onverbrekelijke band tussen een man en een vrouw, die hun ouders hebben verlaten en door de Here God worden samengevoegd tot ‘één vlees’. Binnen deze liefdevolle gemeenschap groeien de kinderen op, die geboren worden of er een plaats mogen krijgen door adoptie of pleegzorg.

Zodra binnen de gemeente een voornemen tot een huwelijk bestaat, kunnen de huwelijkskandidaten dit melden bij de oudstenraad. In een aantal gesprekken worden Gods bedoelingen met betrekking tot het huwelijk doorgenomen. Ook wordt in onderling overleg de huwelijksdienst voorbereid, waarbij het uitgangspunt is dat de dienst onder verantwoordelijkheid staat van de oudstenraad.

De gemeente komt samen met het oog op het huwelijk en verwelkomt van harte de genodigden van het bruidspaar, die desgewenst ook een bijzondere rol in de dienst kunnen spelen. In de dienst beloven bruid en bruidegom elkaar trouw voor het aangezicht van God en Zijn gemeente. Gezamenlijk vragen we een zegen van de Vader over het huwelijk.

Na de dag van het huwelijk blijft de gemeente bij het huwelijk betrokken door mee te leven in goede en kwade dagen.

 

Samenwonen

In Matt. 19:5 zegt de Here Jezus: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn (zie ook Gen. 2:24). De volgorde in deze tekst (a.verlaten, b. aanhangen, c. één vlees) laat zien dat het seksuele verkeer volgt op de sluiting van het huwelijksverbond, dat weer voorafgegaan wordt door het verlaten van het ouderlijk huis. Samenwonen voor het huwelijk draait deze Bijbelse volgorde om. Wij wijzen daarom in onze gemeente het samenwonen voor het huwelijk van de hand en roepen jongeren en ouderen op ernst te maken met deze volgorde ter voorbereiding van een gelukkig huwelijksleven.

  

Homofiele relatie

De Bijbel heeft het huwelijk als levenslange verbondsrelatie tussen een man en een vrouw aangewezen als de bedding voor de beleving van de seksualiteit. De homoseksuele levenspraktijk wordt door de Bijbel als zondig afgewezen (Lev. 18:22-23 en 20:13 e.v. Rom. 1:26 en 26, 1 Cor. 6:9). Dat neemt niet weg dat ieder mens, ongeacht zijn of haar seksuele gerichtheid, voorwerp is van Gods liefde. Christenen die te kampen hebben met homoseksuele gevoelens worden in de gemeente opgevangen en geholpen hun moeilijke weg te gaan.

  

Echtscheiding

Gods bedoeling met het huwelijk is het levenslange verbond van een man en een vrouw. Daarom zegt de Here Jezus ook in Matt 19:6: Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. In Mal. 2:16 lezen we: Want Ik haat de echtscheiding, zegt de Here der Heerscharen. De Here Jezus noemt in Matt. 19:9 alleen overspel als grond voor echtscheiding. Verder kunnen we uit 1 Cor. 7:12-16 afleiden dat een gelovige zich er niet tegen behoeft te verzetten wanneer de ongelovige huwelijkspartner hem of haar verlaat. De gelovigen zijn dan niet meer gebonden. Vanuit een pastorale bewogenheid staan we in de gemeente om degenen heen, die het leed van een gebroken huwelijk te dragen hebben.

 

Schuiven naar boven