Organisatie

Opdracht van de gemeente

Op grond van de Bijbel is het de opdracht van de gemeente om te functioneren als lichaam van Jezus Christus. Verbonden met Jezus als hoofd leven de leden in navolging van Hem. Deze navolging komt onder meer tot uiting in liefde voor God, voor jezelf, voor de broeders en zusters binnen en buiten de gemeente en in liefde voor hen die (nog) niet tot het lichaam van Christus behoren. De gemeente komt op allerlei manieren samen om God te aanbidden, de Bijbel te bestuderen en naar elkaar om te zien.

 

De ledenvergadering

Om zich te bezinnen op en te besluiten over de uitvoering van opdracht van de gemeente komen de leden minstens één keer per jaar in vergadering bijeen. De leden besluiten over de verkiezing van oudsten en de aanstelling van een voorganger en zij stellen jaarlijks begroting en rekening vast.  

 

De raad van oudsten

Binnen de opdracht van de gemeente en de besluiten daarover van de ledenvergadering is het aan de raad van oudsten om leiding te geven aan de gemeente. De oudsten worden, na toetsing door de zittende raad, gekozen door de gemeenteleden. De leiding betreft in de eerste plaats de geestelijke belangen: het onderwijs, het pastoraat en de tucht. In de tweede plaats betreft de leiding de materiële belangen: het bestuur en de vertegenwoordiging van de gemeente in het rechtsverkeer.

Binnen de raad functioneren de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Verschillende oudsten coördineren een bepaalde tak van het gemeentewerk, zoals het onderwijs, het jeugdwerk, het pastoraat, het zendingswerk en de facilitaire zaken. De functie van secretaris of penningmeester kan ook aan een diaken of diacones worden toevertrouwd.

 

Werkgroepen

Voor de uitvoering van deeltaken laat de raad zich bijstaan door werkgroepen.

  • De diakenen en diaconessen zijn er om gemeenteleden bij te staan in situaties van onder meer ziekte, ouderdom, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en eenzaamheid.
  • De Pastorale Werkgroep staat gemeenteleden bij in bijzondere situaties van geestelijke en psychische nood.
  • De Zendingswerkgroep coördineert de zendingsactiviteiten van de gemeente.
  • De Commissie Bijzondere Diensten assisteert bij de organisatie van bijzondere samenkomsten, bij voorbeeld bij de start van het gemeenteseizoen of rond kerst.
  • De Financiële Controlecommissie voert elk jaar de kascontrole uit bij de vaststelling van de jaarrekening.
Schuiven naar boven