Identiteit gemeente

Wij zijn een christelijke kerk

Als Baptistengemeente De Wijnrank vormen we een gemeenschap van mensen die leven in de navolging van Jezus Christus. Wie Jezus Christus is, wat Hij heeft gezegd en gedaan, wat Hij aan zijn volgelingen geeft en wat Hij van hen vraagt: het staat allemaal in de Bijbel. Wij vatten de 66 boeken van de Bijbel op als de betrouwbare en gezaghebbende bron van geloof en leven. De samenvatting van de kernpunten van ons geloof vindt u in ons credo (klik hiernaast op ‘credo’). Dit credo komt op veel punten overeen met het credo van andere kerkgenootschappen. We voelen ons met die andere kerken verwant als broers en zusters binnen de grote familie van het wereldwijde Lichaam van Christus. 

Wij rekenen ons tot de beweging van het Baptisme

Binnen het grote geheel van de wereldwijde kerk van Christus onderscheiden Baptisten zich vooral door een specifieke kijk op

  • het gezag van de Bijbel,
  • de samenhang tussen bekering, wedergeboorte, de doop en het lidmaatschap van de kerk
  • de wijze waarop de kerk bestuurd wordt
  • de vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat.

De  combinatie van vooral deze vier dingen typeert het Baptisme. 

Gezag van de Bijbel 

De Bijbel is voor Baptisten een verslag van de geschiedenis, waarin de Schepper van hemel en aarde Zich aan de mensen openbaart. De Bijbelschrijvers werden door God, de Schepper van hemel en aarde, geïnspireerd toen zij door de eeuwen heen de 66 verschillende boeken schreven. De Bijbel is geen verzameling literaire werken bedacht door mensen, maar Goddelijke geschiedschrijving. Het is geschiedenis dat God Adam en Eva schiep, dat Hij Abraham riep en aan Mozes de wet gaf, dat God profeten naar Israël zond, dat Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, als mensenkind geboren liet worden om te laten zien wie Hij Zelf is en om aan een kruis te sterven voor de zonden van de mensen, dat Jezus opstond uit de dood en ten hemel is gevaren en dat op de Pinksterdag de Heilige Geest werd uitgestort en daardoor de gemeente van Christus werd geboren.

Deze geschiedenis zet zich voort doordat God trouw blijft aan Zijn verbond met Israël en doordat Hij de kerk leidt en vormt door het werk van de Heilige Geest. Daarbij geldt dat God niet verandert: zoals Hij was en deed in het verleden, zo is en doet Hij ook nu in deze tijd. Om deze reden en op deze wijze is de Bijbel gezaghebbend voor Baptisten.

Samenhang tussen bekering, wedergeboorte, doop en lidmaatschap van de kerk

Baptisten geloven op grond van de Bijbel dat het voor de mens noodzakelijk is om zich te bekeren tot Jezus Christus om in een goede verhouding tot God de Schepper te komen en om het eeuwige leven te verwerven. Bekering is erkennen dat je zondig bent en dat je op eigen houtje de schuld daarvoor niet kunt betalen. Bekering is aanvaarden dat Jezus Christus de schuld voor jouw zonde heeft betaald, toen Hij stierf aan het kruis van Golgotha. Bekering is het besluit nemen om je in de rest van je leven gehoorzaam te voegen naar de wil van Christus. Bekering is de persoonlijke reactie van de mens op het werk dat God in de mens doet door de wedergeboorte. Wedergeboorte is dat Gods Geest met jouw geest samenwerkt in de overtuiging dat je een zondaar bent, die de gerechtigheid van Jezus Christus nodig heeft en die zonder die gerechtigheid in het eeuwige oordeel terecht komt. Wedergeboorte is ook het geschenk dat je het verlangen krijgt om Jezus Christus na te volgen in je leven.

Baptisten geloven op grond van de Bijbel dat de doop het symbool is van de bekering en wedergeboorte die heeft plaatsgevonden. De doop is het symbool ervan dat een oude zelfgerichte mens is begraven (onderdompeling in het watergraf) en dat een nieuwe mens is opgestaan die is verlost van de zonde en die een nieuw leven met Christus wil leiden. De doop kan alleen worden bediend aan mensen, die in staat zijn een keuze voor Christus te maken. Waar andere kerken zuigelingen dopen, dopen Baptisten alleen mensen, die zich bewust en persoonlijk hebben bekeerd tot Jezus Christus, hun Verlosser en Heer. De visie van onze gemeente op de doop vindt u door hiernaast te klikken op ‘doopvisie’.

Waar andere kerken geloven dat je lid van de kerk wordt door geboorte uit gelovige ouders (zoals Joden tot het Joodse volk behoren door geboorte uit Joodse ouders), geloven Baptisten dat je alleen lid van de kerk wordt door je te bekeren tot Jezus Christus en je op grond daarvan te laten dopen. Meer informatie over het lidmaatschap van onze gemeente vindt u door hiernaast te klikken op ‘statuten’.  

De wijze waarop de kerk bestuurd wordt 

Waar andere kerken geloven dat de kerk bestuurd wordt door bisschoppen of een synode, daar geloven Baptisten dat elke plaatselijke gemeente zelfstandig is. Die zelfstandige gemeente wordt bestuurd door de ledenvergadering en de raad van oudsten. Meer informatie over het bestuur van de gemeente vindt u door op de het tabblad statuten te klikken.

De vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat

Met het oog op het grote belang van bekering is het voor Baptisten een belangrijk uitgangspunt dat alle mensen vrij moeten zijn om zich te bekeren tot Jezus Christus. Er mag geen overheid zijn die mensen dwingt om zich te bekeren, ook geen overheid die mensen verbiedt zich te bekeren en ook geen overheid die mensen dwingt om terug te komen op een bekering. De overheid moet de kerk ook vrij laten om het leven van de leden individueel en gezamenlijk in te richten naar de wil van Christus. 

Wij hebben een eigen geschiedenis vanaf 1987

Nadere informatie over de totstandkoming en ontwikkeling van onze gemeente in Leersum vindt u door boven te klikken op ‘geschiedenis’.

Schuiven naar boven