Naam
De naam van de gemeente is Baptistengemeente De Wijnrank.
De gemeente is een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en heeft als zodanig rechtspersoonlijkheid.

RSIN
Het Rechtspersonen-Samenwerkingsverbanden-Informatie-Nummer van de gemeente is 809721776

Contactgegevens
Willem de zwijgerlaan 1
3941GA  Doorn.
email: secretaris@de-wijnrank.nl
website: www.de-wijnrank.nl
IBAN: NL02 ABNA 0558 7991 91 t.n.v. Baptistengemeente De Wijnrank

Bestuur
Baptistengemeente De Wijnrank wordt in geestelijk en materieel opzicht bestuurd door een raad van oudsten, die tenminste uit drie personen bestaat. De oudsten worden gekozen uit en door de leden van de gemeente. De raad wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het is ook mogelijk dat de functies van secretaris en penningmeester worden vervuld door een diaken of diacones, die door de leden van de gemeente wordt verkozen. De voorganger van de gemeente is qualitate qua oudste van de gemeente.

De begroting en de jaarrekening van de gemeente worden elk jaar vastgesteld door de leden van de gemeente in de Jaarvergadering.

Doelstelling
Op grond van de Bijbel heeft de gemeente tot doel om:

 1. als lichaam van Christus naar Zijn roeping te wandelen, wat onder meer inhoudt dat de leden elkaar in liefde verdragen en dienen en door de eenheid in de Heilige Geest de onderlinge vrede zoeken;
 2. hen die Jezus Christus als Heiland en Heer aanvaarden, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
 3. allen die haar zijn toevertrouwd, te onderrichten tot opbouw van hun geloof en met name de jeugd te onderwijzen om zo het evangelie door te geven aan het volgende geslacht;
 4. het evangelie te verkondigen en steun te verlenen aan deze verkondiging wereldwijd.

Beleidsplan
De gemeente tracht haar doelstelling op een aantal manieren te realiseren.

Erediensten
De gemeente houdt op zondagen en christelijke feestdagen een eredienst om:

 1. de drieenige God te loven, te danken en te aanbidden en voorbede te doen;
 2. het evangelie te prediken;
 3. bekeerlingen te dopen;
 4. de maaltijd des Heren te vieren;
 5. de leden toe te rusten tot dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Christus.

Tijdens de erediensten zijn er aparte samenkomsten voor de peuters, de kinderen van de basisschool (in twee groepen) en de tieners. Bijzondere diensten worden ondersteund door de commissie bijzondere diensten.

Getuigenis en hulpverlening
De leden van de gemeente getuigen in woord en daad van de Here Jezus Christus. Dat doen zij persoonlijk in de verbanden waar zij leven en werken, zoals familie, vriendenkring, werk, buurt en vereniging.

De leden getuigen gezamenlijk in woord en daad door de ondersteuning van organisaties en personen, die zich bezig houden met zending, evangelisatie en hulpverlening. De zendingswerkgroep van de gemeente coördineert dit werk en zoekt daarbij een evenwicht tussen projecten in het binnenland, het buitenland en het beloofde land (Israël). De werkgroep organiseert collecten, zendingszondagen, zendingsavonden en bidstonden voor de vervolgde kerk.

Onderlinge gemeenschap
De gemeente bevordert de onderlinge gemeenschap door middel van het creëren van ontmoetingsmogelijkheden in zowel groot als klein verband. Na elke eredienst ontmoeten de gemeenteleden elkaar voor onderlinge aandacht en liefde. Jaarlijks wordt een Gemeentedag gehouden waarop jong en oud de gehele dag in ontspannen sfeer met elkaar optrekt. In de maanden september tot en met juni ontmoeten de volwassen leden elkaar twee keer per maand in het kleine verband van een regiokring/wijkkring. In deze kring bestuderen de leden samen de Bijbel en zien zij naar elkaar om. Naast de wijkkringen zijn er aparte groepsbijeenkomsten voor tieners (12-16 jaar) en jongeren (17-22 jaar).

Pastorale zorg en diaconaat
Naast de onderlinge zorg via onderlinge contacten en de wijkkringen, organiseert de gemeente via de pastorale werkgroep pastorale zorg voor leden die te maken hebben met verlies, eenzaamheid, ouderdom, psychisch of fysiek lijden, conflicten etc. “Voor de diaconale zorg heeft de gemeente twee diakenen aangesteld. Zij begeleiden mensen die maatschappelijk in de problemen zijn geraakt naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Ook kunnen zij materiële en/of financiële hulp aan hulpbehoevenden toekennen.”

Financieel beleid en beheer
De kosten van de gemeente bestaan uit het traktement van de vrijgestelde voorganger, de ondersteuning van zendingsprojecten, de huur van accommodatie voor de gemeenteactiviteiten en overige kosten van de gemeenteactiviteiten.

De baten van de gemeente bestaan uit vrijwillige bijdragen, collecten en overige baten, waaronder rentebaten.

De gemeente heeft geen winstoogmerk.

Na ontbinding van de gemeente besluiten de leden gezamenlijk op voorstel van de raad een eventueel batig saldo te bestemmen voor een gelijkgezinde christelijke gemeente en/of organisatie met een christelijke grondslag die de evangelieverkondiging en hulpverlening als haar eerste opdracht ziet en die is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

Beloningsbeleid
De oudsten van de gemeente en ander kader verrichten hun werkzaamheden pro Deo. Daarop zijn drie uitzonderingen.

 1. De vrijgestelde voorganger is aangesteld als medewerker voor 26 uren per week en ontvangt hiervoor een bruto traktement van bijna € 46.000 per jaar.
 2. De leider van de muziekgroep ontvangt voor zijn werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding binnen de daarvoor gestelde fiscale grenzen.
 3. Predikers in de erediensten anders dan de voorganger ontvangen naast een reiskostenvergoeding een preekbeurtvergoeding van € 146 per spreekbeurt.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
In het kerkelijk seizoen van september tot en met augustus worden de volgende activiteiten uitgevoerd:
– 52 zondagse erediensten met crèche, twee zondagsschoolgroepen en tienerklas (1 x per 3 weken)
– een Startzondag, een kerstnachtdienst en een Gemeentedag
– een dankdienst voor gewas en arbeid en een bidstond voor gewas en arbeid
– zendingsavonden en een bidstond voor de vervolgde christenen
– een introductiecursus van 4 avonden voor aspirant-leden en nieuwe leden
– ongeveer 15 avonden voor tieners (13-16 jaar)
– ongeveer 15 avonden voor jongeren (17-22 jaar)
– 7 regio/wijkkringen met gemiddeld 12 deelnemers 2 x per maand in de maanden september tot en met juni
– de vrouwenkring met gemiddeld 7 deelnemers 1 x per maand

 

 

 

 

Financiële verantwoording 
 
  Begroting 2020 Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Jaarrekening 2022
  € 
Lasten
Traktement voorganger (incl kosten) 58.934 58.441 60.248 58.587 59.930 60.177
Beloning predikers en leider muziekgroep 3.800 3.157 3.200 3.779 4.000 3.072
Huur accommodatie 11.000 9.419 11.100 10.996 11.260 13.173
Afschrijving apparatuur 2.152 2.305 3.222 3.224 3.718 3.541
Gemeenteactiviteiten 14.916 11.964 14.136 7.135 13.134 9.854
Ondersteuning zendingsprojecten 24.800 23.300 26.100 24.600 24.500 25.800
Afdracht bestemmingsgiften
Afdracht avondmaalscollectes 1.855 1.794 3.134
Afdracht vrijwillige bijdragen avondmaalscollectes 5.029 5.114 6.131
Afdracht giften projecten van zendelingen 7313 13.922 15.445
Afdracht gift bestemming speciaal project 657 509 726
Batig saldo
Totaal van de uitgaven 115.602 109.064 118.006 129.660 116.542 141.052
Baten
Vrijwillige bijdragen 99.102 87.663 103.356 97.548 105.077 87.959
Collecten 8.500 5.398 7.000 5.305 6.565 11.014
Overige baten, waaronder rente 0 1.151 10 900 2204
Bestemmingsgiften
Avondmaalscollectes 1.855 1.794 3.134
Vrijwillige bijdragen avondmaalscollectes 5.029 5.114 6.131
Giften projecten van zendelingen 7.313 13.922 15.445
Gift bestemming speciaal project 657 509 726
Totaal van de baten 107.602 109.066 110.356 124.201 112.542 126.613

 

Standaard-formulier belastingdienst

Voor een overzicht over de jaren vanaf 2014 t/m 2019, zie FinanciëleVerantwoording_2019

 

 

Laatst bijgewerkt op: 2021-06-01

Schuiven naar boven